Ženy ve zdravotnictví

Ženy ve zdravotnictví

79 % pracovníků v české medicíně jsou ženy. Současná převaha studentek značí, že se bude rozdíl ještě prohlubovat

V českém zdravotnictví počet lékařek dlouhodobě převyšuje počet lékařů. Jejich počet neklesá ani v posledních letech, a se 79% podílem žen tak Česko patří mezi země s největším zastoupením žen v medicíně. Za jejich převahou stojí především stárnutí mužských lékařů, častý odchod do zahraničí, malý zájem mužských studentů, ale také technický vývoj zdravotnictví, které již nevyžaduje takovou fyzickou sílu jako dříve.

Podle posledních čísel Českého statistického úřadu tvořily ženy v roce 2021 celkem 79 % z celkových 320 tisíc zdravotníků a tento podíl přetrvává již bezmála dvacet let. Převahu žen můžeme přičítat mimo jiné i celkovému zvýšení zájmu o studium zdravotnictví a sociálních služeb, který dlouhodobě stabilně roste. To se pochopitelně odráží i v zaměstnanosti tohoto odvětví, jen od roku 2005 se stavy zdravotníků ostatně zvedly o zhruba 65 tisíc pracujících.

Vývoj pozice žen ve zdravotnictví

Zastoupení žen mezi zdravotníky však nebylo vždy tak výrazné, jako je tomu dnes. Velkou roli v něm sehrála celková emancipace žen, díky níž se dostaly i k profesím, jimž předtím dominovali muži. „V Československu přetrvávala převaha lékařů do roku 1988, 50% zastoupení ženy překročily o rok později. Momentálně je u nás přes 29 tisíc lékařek, které muže překonávají v poměru 3 ku 2,“ vysvětluje Alexandra Cholevová, analytička Česka v datech.

K proměnám došlo i v rámci jednotlivých specializací. Dříve ženy dominovaly spíše oborům jako pediatrie, oční nebo zubní. Naopak převaha mužů byla normální u oborů, které vyžadovaly větší fyzickou sílu – například chirurgie nebo ortopedie. I zde dochází ke změně, a ženy tak čím dál častěji pronikají i do těchto oborů. Například u již zmíněné ortopedie však převaha mužů nadále zůstává patrná.

V posledních dvaceti letech můžeme sledovat mírný pokles zastoupení žen ve fyzioterapii, přesto však ženy stále tvoří téměř 90 % všech fyzioterapeutů. Mnohem výraznější pokles podílu žen je  mezi zdravotnickými záchranáři. Konkrétně záchranáři jsou jednou z mála zdravotnických specializací, kde muži v počtu překonávají své kolegyně.

Příčiny velkého zastoupení žen v českém zdravotnictví

Co za tak velkým zastoupením lékařek stojí? Jedním z důvodů je silný odliv mužů lékařů do zahraničí kvůli horším platovým podmínkám v tuzemsku. Zhruba dvě třetiny mužských absolventů Českou republiku opustí. U žen je to pro srovnání pouze jedna třetina.

Dalším faktorem jsou stárnoucí lékaři. Momentálně dosáhlo až 40 % lékařů 60 let, zatímco u lékařek je tento podíl o několik procentních bodů nižší. Příčinu najdeme opět v tom, že se ženy stávají lékařkami ve větší míře až od nedávné minulosti. V neposlední řadě může za demaskulinizaci zdravotnictví také výše uvedená technologická modernizace oboru, která přispívá k tomu, že již není potřeba tak velké fyzické síly při řadě dříve náročných zákroků.

V budoucnu se navíc bude trend vyššího zastoupení žen s největší pravděpodobností vyvíjet stejným způsobem. Poukazuje na to i silná převaha studentek zdravotnické a sociální péče. V zachování dobrých vyhlídek lékařské profese u českých žen však stojí v cestě velký problém, kterým je nerovné odměňování. Takzvaný gender pay gap se v českém lékařství dlouhodobě pohybuje kolem 20 %.

Jak si stojí Česko v rámci Evropy

Postupem času dochází i k pomalému růstu zastoupení mužů na pozicích, které byly dříve považovány za doménu žen. Takovými profesemi jsou například všeobecné sestry nebo porodní asistenti. Obecně je v Evropě zastoupení mužů na zmíněných pozicích dosti malé a Česko v tomto ohledu není výjimkou. Nejvíce zdravotních bratrů můžeme najít ve Španělsku nebo Nizozemsku, kde je však znatelně vyšší podíl mužů i na odbornějších lékařských pozicích.

Převaha mužů je totiž ve zdravotnictví rozvinutých zemí, které sleduje OECD, běžnějším jevem než převaha žen. Až 75% zastoupení mužů mezi lékaři najdete například v Japonsku nebo Koreji, zatímco ve Spojených státech tvoří muži ⅔ lékařů. Česko je tedy nadprůměrným státem, co se týče obsazení žen ve zdravotnictví, a více lékařek nalezneme už jenom v pobaltských státech, Finsku, Slovinsku, Chorvatsku a Rumunsku. Podobnou úroveň má pak Slovensko, Polsko a Maďarsko.

Mohlo by vás zajímat